Gebruiksvoorwaarden

Deze pagina bevat, samen met de documenten waarnaar wordt verwezen, de gebruiksvoorwaarden voor de:

Lees deze voorwaarden zorgvuldig. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik de Site of App dan niet. Door de Site of App te gebruiken, bevestig je dat je het volgende accepteert en zult naleven:

Informatie over ons

De site en de app worden beheerd door Px HealthCare BV.

Px HealthCare BV is geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54921791. Ons kantoor is gevestigd op Muiderstraat 1, 1077 ZP Amsterdam. Ons btw-nummer is 851492617.

Het is een volledige dochteronderneming van Px HealthCare Group Ltd, die lid is van de Association of British HealthTech Industries en is geregistreerd bij het Information Commissioner’s Office onder registratiereferentie ZA240109.

Registratie en jouw account
We vereisen dat mensen die de app gebruiken of toegang hebben tot bepaalde delen van de site, zich bij ons registreren en een account aanmaken. Bij registratie moet je een gebruikersnaam kiezen die niet kan worden gebruikt om jou te identificeren en jouw anonimiteit zal bewaren.
 
Jij bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van jouw gebruikersnaam, wachtwoord en alle activiteiten die op jouw account plaatsvinden. Je stemt ermee in dat jouw account persoonlijk voor jou is en door niemand anders zal worden gebruikt.
 
Je kunt jouw account beëindigen via de app of door ons een e-mail te sturen op privacy@owise.nl met het verzoek om jouw OWise-account te verwijderen.

We kunnen naar eigen goeddunken jouw account beëindigen als we van mening zijn dat je niet hebt voldaan aan deze Gebruiksvoorwaarden of ons Privacybeleid en Beleid voor acceptabel gebruik.

Toegang tot de  website

Jij hebt toegang tot de Site, maar we behouden ons het recht voor om de service die we op de Site bieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We kunnen ook op elk moment de toegang tot de site opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten.

Wij zijn niet aansprakelijk als de site om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is. We garanderen niet dat de site virusvrij is en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor enige infectie door een virus of andere besmetting.

We zullen de toegang tot de Site of sommige delen ervan beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

Je mag de Site alleen voor persoonlijk gebruik gebruiken en wanneer je de Site gebruikt, moet je voldoen aan de bepalingen van ons Beleid voor acceptabel gebruik.

Licentie om de App te gebruiken

We geven jou een licentie voor het gebruik van de App op de volgende basis en onderhevig aan eventuele regels of beleidsregels die worden toegepast door een appstore-aanbieder of -operator van wiens site jij de App hebt gedownload. Als er open-sourcesoftware in de App is opgenomen, kunnen de voorwaarden van een open-sourcelicentie sommige van de voorwaarden van deze licentie overschrijven.

In ruil voor jouw akkoord met deze licentie, de andere gebruiksvoorwaarden en ons beleid inzake privacy en aanvaardbaar gebruik, verlenen wij jou een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de app uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken en onderhevig aan deze voorwaarden. We behouden ons alle andere rechten voor, inclusief het recht om deze licentie naar believen te beëindigen. In ruil daarvoor stem jij ermee in:

(a) de App niet te kopiëren, behalve wanneer het kopiëren een bijkomstigheid is van het normale gebruik van de App, of wanneer dit noodzakelijk is voor back-up of operationele veiligheid;

(b) de App of enig deel van de App niet te verhuren, te leasen, in sublicentie te geven, uit te lenen, te vertalen, samen te voegen, aan te passen, te wijzigen of aan te passen of toe te staan dat de App wordt gecombineerd met of wordt opgenomen in andere programma’s;

(c) niet te disassembleren, decompileren, reverse-engineeren of afgeleide werken maken op basis van het geheel of een deel van de App of proberen iets dergelijks te doen, behalve voor zover dergelijke acties niet kunnen worden verboden omdat ze essentieel zijn voor het doel van het bereiken van interoperabiliteit van de App met een ander softwareprogramma, en op voorwaarde dat de informatie die je tijdens dergelijke activiteiten hebt verkregen:

(i) alleen wordt gebruikt om interoperabiliteit van de App met een ander softwareprogramma te bereiken;

(ii) niet onnodig openbaar wordt gemaakt of gecommuniceerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan een derde partij; en

(iii) niet wordt gebruikt om software te maken die substantieel vergelijkbaar is met de App;

(d) om onze auteursrechtvermelding op te nemen op alle volledige en gedeeltelijke kopieën die jij van de App maakt op welk medium dan ook;

(e) de App niet geheel of gedeeltelijk (inclusief object- en broncode), in welke vorm dan ook, aan enige persoon te verstrekken of anderszins beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons; en

(f) om te voldoen aan alle technologiecontrole- of exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de technologie die wordt gebruikt of ondersteund door de App.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Site en de App, en op de inhoud en het materiaal dat we op de Site of de App publiceren.

Je mag kopieën afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina(‘s) van de Site of App voor persoonlijk gebruik en overleg met jouw zorgprofessionals. Je mag de papieren of digitale kopieën die je hebt afgedrukt of gedownload niet wijzigen en onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

Je mag geen enkel deel van de inhoud of materialen op de Site of in de App gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Px HealthCare en OWise zijn respectievelijk geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken die we bezitten en gebruiken op de Site en in de App.

Gebruikersinhoud

Je mag alleen inhoud naar de Site of App sturen die je zelf hebt gemaakt of waarvoor je toestemming hebt gekregen van de eigenaar van de inhoud om deze in te dienen. Jij of de eigenaar van de inhoud behoudt het auteursrecht op alle inhoud die naar ons wordt verzonden, maar door de inhoud in te dienen, verleen je ons een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig overdraagbare, eeuwigdurende wereldwijde licentie om de inhoud te gebruiken voor de doeleinden van het aanbieden van de Site en de App.

We staan andere gebruikers van de Site of App niet toe om jouw inhoud te bekijken of er toegang toe te krijgen.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het verwijderen of het niet opslaan van gebruikersinhoud.

Je stemt ermee in dat jij geen inhoud zult posten of anderszins zult verzenden die softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van de Site of App te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

Vertrouwen op informatie op de Site of in de App

We proberen de informatie op de Site en App zo nuttig mogelijk te maken. De informatie die we publiceren is echter alleen voor algemene educatieve doeleinden en de inhoud en andere materialen die op de Site en in de App worden geplaatst, zijn niet bedoeld als advies waarop je kunt vertrouwen. De Site en de App zijn geen diagnostische hulpmiddelen en mogen niet worden gebruikt om het oordeel van een arts te vervangen. Raadpleeg bij twijfel altijd jouw arts.

Het materiaal dat op de Site en in de App wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Het materiaal op de site of app kan op elk moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om de site of app of de inhoud bij te werken.

Voor zover toegestaan door de wet, wijzen wij alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat wordt gesteld in inhoud, commentaar of ander materiaal dat op de site of in de app is geplaatst. We wijzen dergelijke aansprakelijkheid af met betrekking tot elke gebruiker van de site of de app of iedereen die op de hoogte is van de inhoud.

Niets in deze overeenkomst is bedoeld om afbreuk te doen aan uw (eventuele) rechten als consument.

Onze aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk jegens enige gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met:

  • gebruik van, of onvermogen om de Site of App te gebruiken; of

  • gebruik van of vertrouwen op enige inhoud of materialen die op de Site of App worden weergegeven.

Je stemt ermee in de Site of App niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens jou voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat jouw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van jouw gebruik van de Site of app of op het door jou downloaden van inhoud erop of op een website die eraan is gekoppeld.

Voor zover toegestaan door de wet, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op de Site of App of enige inhoud daarop, expliciet of impliciet. We sluiten onze aansprakelijkheid niet uit of beperken deze niet voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Nederlandse wet.

Informatie over jou en jouw bezoeken aan de Site en het gebruik van de App

Wij verwerken informatie over jou in overeenstemming met ons privacybeleid en door de site en de app te gebruiken, stem je in met dergelijke verwerking.

Jouw gebruik van de Site en App moet volledig anoniem zijn. Het is een voorwaarde voor jouw gebruik van de Site en de App dat jij ons geen informatie verstrekt via de Site en de App die alleen, of in combinatie met enige andere informatie die jij verstrekt, kan worden gebruikt om jou te identificeren.

Linken naar de Site

Je mag naar de site linken, op voorwaarde dat jij dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. De website van waaruit jij linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de normen die zijn uiteengezet in ons beleid voor acceptabel gebruik. Je mag op geen enkele manier naar de site linken wat enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant zou suggereren als die er niet is. Onze site mag niet worden geframed op een andere site.

We behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Links van de Site

Waar de Site links bevat naar websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit jouw gebruik ervan.

Geen ontheffing

Ons falen om aan te dringen op enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of deze af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van onze rechten.

Jurisdiction en toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wet en we zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Nederland niet-exclusieve jurisdictie hebben.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Indien van toepassing zullen we jou op de hoogte brengen van de nieuwe voorwaarden door middel van een bericht dat via de inbox op de Site of in de App wordt verzonden. De nieuwe voorwaarden kunnen op het scherm worden weergegeven en mogelijk moet jij ze lezen en accepteren om jouw gebruik van de App of de Site voort te zetten.

Jouw zorgen

Als jij om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen, inclusief zorgen of klachten, stuur dan een e-mail naar info@owise.nl. Wij reageren doorgaans binnen vijf werkdagen.